Strona główna/Aktualności/NABÓR NA STANOWISKO PRACY - MŁODSZY BIBLIOTEKARZ

NABÓR NA STANOWISKO PRACY - MŁODSZY BIBLIOTEKARZ

12 Lipca 2021

Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Młodszy bibliotekarz

 

Miejsce wykonywania  pracy:

Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 w Bieruniu Starym, ul. Chemików 45 (dział dziecięcy)

 

Zakres obowiązków:

 • obsługa czytelnika,
 • ewidencjonowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 • utrzymywanie i porządkowanie zbiorów wg obowiązujących zasad i schematów,
 • organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę,
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
 • tworzenie i prowadzenie działań projektowych,
 • uczestnictwo w imprezach kulturalnych organizowanych przez Bieruński Ośrodek Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne,
 • wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej oraz znajomość literatury dziecięcej i młodzieżowej z nastawieniem na nowości wydawnicze,
 • orientacja na rynku wydawniczym,
 • predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej.

 

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość obsługi komputera  w zakresie pakietu Office,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność działania w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów społecznych i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność oraz zaangażowanie,
 • umiejętność prowadzenia animacji dla dzieci,
 • mile widziane będzie wykształcenie wyższe bibliotekarskie.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy - pełny etat,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę.

 

Planowany termin zatrudnienia: wrzesień 2021 r.

 

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie:

 • listu motywacyjnego,
 • CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV lub listu motywacyjnego:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w nadesłanym CV i liście motywacyjnym, do celów postępowania rekrutacyjnego w Bieruńskim Ośrodku Kultury.  Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych.”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 29 lipca 2021 r. w Bieruńskim Ośrodku Kultury w Bieruniu  przy ul. Spiżowej 4 lub w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 1 przy ul. Chemików 45, bądź pocztą elektroniczną na adres z dopiskiem: nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną  wybranych kandydatów. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

BIERUŃSKI OŚRODEK KULTURY

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z  REKRUTACJĄ

Kto jest Administratorem

Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bieruński Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Spiżowej 4, 43-150 Bieruń, posługujący się nr NIP: 6462073410 (dalej jako “BOK”).

Jak się skontaktować

z Administratorem, aby uzyskać

więcej informacji o przetwarzaniu

Twoich danych osobowych?

Możesz kontaktować się z administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

1)       pod adresem poczty elektronicznej: bok@bok.bierun.pl

2)       pisemnie pod adresem: Bieruński Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Spiżowej 4, 43-150 Bieruń, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył dodatkowo Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@bok.bierun.pl z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Jaki jest cel i podstawa prawna

przetwarzania Twoich danych

osobowych?

BOK będzie przetwarzał Twoje dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie:

1.        przepisu prawa - BOK przetwarza dane osobowe w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz dotychczasowego przebiegu zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm., dalej: k.p.), (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

2.        zgody (jeżeli taka zostanie wyrażona) - BOK przetwarza wszelkie inne dane osobowe przekazane dobrowolnie przez kandydata w związku z rekrutacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc z uwagi na wyrażoną przez niego zgodę,

3.        uzasadnionego prawnie interesu realizowanego przez administratora - BOK może przetwarzać dane osobowe zebrane w trakcie rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc z uwagi na niezbędność podjęcia takiego przetwarzania dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi jest obrona BOK przed konsekwencjami finansowymi i wizerunkowymi ewentualnego powództwa wysuniętego w związku z prowadzoną lub zakończoną rekrutacją.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, które współpracują z BOK w przypadku, gdy BOK korzysta w trakcie rekrutacji z świadczonych przez nie usług (np. obsługa prawna, obsługa IT, hosting e-mail czy inny tego rodzaju outsourcing).

Jak długo przechowujemy

Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzona rekrutacją przetwarzać będziemy do momentu jej zakończenia, jednakże z uwagi na realizację celu w postaci obrony przed ewentualnymi roszczeniami kandydatów zgłaszanymi po zakończeniu przeprowadzonej rekrutacji dane osobowe zgromadzone w trakcie procesu rekrutacji przetwarzać będziemy przez okres kolejnych trzech lat od dnia zakończenia rekrutacji - zgodnie z art. 300 k.p. w zw. z art. 442¹ § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm., dalej: k.c.).

 

Jednocześnie, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od wyrażenia przedmiotowej zgody.

 

do góry