Wynajem pomieszczeń

ZARZĄDZENIE nr 4/2023

Dyrektora Bieruńskiego Ośrodka Kultury z dnia 30 listopada 2023 r.

 w sprawie: ustalenia zasad oraz zmian wysokości stawek opłat wynajmu sal administrowanych przez Bieruński Ośrodek Kultury.

 

  1. Ustala się stawki opłat za komercyjny wynajem sal administrowanych przez Bieruński Ośrodek Kultury:

cennik wynajem

Usługi dodatkowe:

- wypożyczenie projektora - 100 zł za 3 godz.
- wypożyczenie obrusów - 10 zł /szt.

2. Ustala się stawkę opłaty za wynajem sali przez instruktorów na prowadzone przez nich zajęcia z zakresu upowszechniania kultury oraz edukacyjne na 50 zł brutto za godzinę (stawka dotyczy wszystkich sal administrowanych przez BOK).

3. Ustala się zwolnienie z opłat za wynajem dla:

   a. Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz jednostek podległych,

   b. Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bieruniu,

   c. organizacji pozarządowych działających na terenie Bierunia, w celu organizacji walnych zgromadzeń, bądź innych jednorazowych spotkań wynikających bezpośrednio ze statutu organizacji, w terminach nie kolidujących z zajęciami prowadzonymi w obiekcie.

4. W szczególnych przypadkach, dopuszcza się możliwość ustalania opłaty indywidualne, zależnie od m.in.: ilości godzin wynajmu, potrzeby zaangażowania pracowników, przeprowadzania dodatkowych prac przygotowawczych lub wykorzystania dodatkowego wyposażenia i sprzętu technicznego.

5. Każdy Najemca, zobowiązany jest do:

   a. ponoszenia odpowiedzialność za powierzone mu pomieszczenia i sprzęt,

   b. użytkowania powierzonego mienia zgodnie z ich przeznaczeniem, uwzględniając przepisy BHP i p.poż.

   c. zdania pomieszczeń, sprzętu oraz terenu wokół obiektu w stanie czystym i uporządkowanym, zdatnym do natychmiastowego użytku,

   d. usunięcia z obiektu odpadów powstałych w czasie wynajmu lub pokrycia kosztów ich wywozu zgodnych z aktualną taryfą obowiązującą w    Gminie Bieruń,

   e. niezwłocznej naprawy lub wymiany zniszczonego w trakcie najmu sprzętu.

6. Traci moc Zarządzenie nr 7/2021

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.

 

do góry