Wynajem pomieszczeń

ZARZĄDZENIE nr 3/2020

Dyrektora Bieruńskiego Ośrodka Kultury z dnia 16 marca 2020 r.

 w sprawie: ustalenia zasad oraz wysokości stawek opłat wynajmu sal administrowanych przez Bieruński Ośrodek Kultury.

 

 1. Ustala się stawki opłat za komercyjny wynajem sal administrowanych przez Bieruński Ośrodek Kultury:Regulamin wynajmu sal
 2. Ustala się stawkę opłaty za wynajem sali przez instruktorów na prowadzone przez nich zajęcia z zakresu upowszechniania kultury oraz edukacyjne na 25 zł brutto za godzinę (stawka dotyczy wszystkich sal administrowanych przez BOK).
 3. Ustala się zwolnienie z opłat za wynajem dla:
  - Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz jednostek podległych,
  - Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bieruniu,
  - organizacji pozarządowych działających na terenie Bierunia, w celu organizacji walnych zgromadzeń,
  bądź innych jednorazowych spotkań wynikających bezpośrednio ze statutu organizacji,
  - w terminach niekolidujących z zajęciami prowadzonymi w obiekcie.
 4. Każdy Najemca, zobowiązany jest do:
  - ponoszenia odpowiedzialność za powierzone mu pomieszczenia i sprzęt,
  - użytkowania powierzonego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem, uwzględniając przepisy BHP i p.poż.
  - zdania pomieszczeń, sprzętu oraz terenu wokół obiektu w stanie czystym i uporządkowanym, zdatnym do natychmiastowego użytku,
  - usunięcia z obiektu odpadów powstałych w czasie wynajmu lub pokrycia kosztów ich wywozu zgodnych z aktualną taryfą obowiązującą w Gminie Bieruń,
  - niezwłocznej naprawy lub wymiany zniszczonego w trakcie najmu sprzętu.
 5. Traci moc Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Regulamin wynajmu sal - covid

do góry