Wynajem pomieszczeń

ZARZĄDZENIE nr 7/2021

Dyrektora Bieruńskiego Ośrodka Kultury z dnia 16 listopada 2021 r.

 w sprawie: ustalenia zasad oraz zmian wysokości stawek opłat wynajmu sal administrowanych przez Bieruński Ośrodek Kultury.

 

 1. Ustala się stawki opłat za komercyjny wynajem sal administrowanych przez Bieruński Ośrodek Kultury:

Stawki wynajmu sal w Bieruńskim Ośrodku Kultury

 1. Ustala się stawkę opłaty za wynajem sali przez instruktorów na prowadzone przez nich zajęcia z zakresu upowszechniania kultury oraz edukacyjne na 35 zł brutto za godzinę (stawka dotyczy wszystkich sal administrowanych przez BOK).
 2. Ustala się zwolnienie z opłat za wynajem dla:
  - Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz jednostek podległych,
  - Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bieruniu,
  - organizacji pozarządowych działających na terenie Bierunia, w celu organizacji walnych zgromadzeń,
  bądź innych jednorazowych spotkań wynikających bezpośrednio ze statutu organizacji, w terminach niekolidujących z zajęciami prowadzonymi w obiekcie.
 3. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość ustalania opłaty indywidualnie, zależnie od m. in.: ilości godzin wynajmu, potrzeby zaangażowania pracowników, przeprowadzania dodatkowych prac przygotowawczych lub wykorzystania dodatkowego wyposażenia i sprzetu technicznego.
 4. Każdy Najemca, zobowiązany jest do:
  - ponoszenia odpowiedzialności za powierzone mu pomieszczenia i sprzęt,
  - użytkowania powierzonego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem, uwzględniając przepisy BHP i p.poż.
  - zdania pomieszczeń, sprzętu oraz terenu wokół obiektu w stanie czystym i uporządkowanym, zdatnym do natychmiastowego użytku,
  - usunięcia z obiektu odpadów powstałych w czasie wynajmu lub pokrycia kosztów ich wywozu zgodnych z aktualną taryfą obowiązującą w Gminie Bieruń,
  - niezwłocznej naprawy lub wymiany zniszczonego w trakcie najmu sprzętu.
 5. Traci moc Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
do góry