Strona główna/Biuletyn Informacji Publicznej/Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Bieruńskiego Ośrodka Kultury jest udostępniana:

  1. na stronie Bieruńskiego Ośrodka Kultury - www.bok.bierun.pl,
  2. na wniosek ustny,
  3. na wniosek pisemny - pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja publiczna, zgodnie ze sposobem udostępnienia wskazanym przez wnioskodawcę, może być przekazana ustnie lub pisemnie (na papierze, na elektronicznym nośniku danych lub za pomocą poczty elektronicznej).

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem ze wskazaniem, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Bieruński Ośrodek Kultury
Pierwsza publikacja
Kondla Adam 2021-01-07 07:42
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Adam Kondla 2021-01-07 07:41
Zatwierdzenie
Joanna Lorenc 2021-01-07 07:41
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
32
do góry