Strona główna/Ochrona danych osobowych RODO

Ochrona danych osobowych RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), inaczej nazywanego RODO, przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bieruński Ośrodek Kultury:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bieruński Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Spiżowej 4, 43-150 Bieruń, posługujący się nr NIP:646-20-73-410, REGON:.P-271578810 (dalej nazywany w skrócie “BOK”).
 2. Informacji w sprawach związanych z ochroną danych osobowych udziela powołany przez BOK Inspektor Ochrony Danych, dostępny pod adresem e-mail: IOD@bok.bierun.pl
 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez BOK w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminie Bieruń, określonych przepisami prawa, w szczególności w art.
  7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki w których zostaniesz poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 2. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w szczególności podmiotom administracji państwowej, jednakże mogą zostać również przekazane innym podmiotom w przypadku, gdy obowiązek taki przewidywać będzie przepis prawa lub innym upoważnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom lub gdy niezbędne będzie wykorzystanie usług podmiotów współpracujących z BOK (np. w ramach obsługi IT, wykorzystania hostingu e-mail, czy obsługi prawnej).
 3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do właściwej realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jak również przez okres konieczny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe mogą być przechowywane także przez inny okres czasu, jeżeli wynikać to będzie ze zobowiązań BOK wynikających z odrębnych przepisów ustawowych.
 4. Informujemy, iż podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy,
  a nie podasz swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny albo będzie to warunkiem zawarcia umowy, podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia lub wykonania takiej umowy.
 5. W związku z przetwarzaniem przez BOK Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw gwarantowanych przez RODO. Na zasadach określonych przepisami RODO
  i w przypadkach przewidzianych prawem, masz więc prawo: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze masz prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych do momentu jej wycofania.
 6. Pamiętaj, że w sprawach spornych przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa:

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

do góry