ZARZĄDZENIE nr 3/2020

 

Dyrektora Bieruńskiego Ośrodka Kultury

z dnia 16 marca 2020 r.

 

w sprawie: ustalenia zasad oraz wysokości  stawek opłat wynajmu sal administrowanych przez  Bieruński Ośrodek Kultury.

                       

 1. Ustala się stawki opłat za komercyjny wynajem sal administrowanych przez Bieruński Ośrodek Kultury:
 

OBIEKT

STAWKA DOBOWA

(zł brutto)

STAWKA GODZINOWA

(zł brutto)

PIERWSZA  DOBA KOLEJNE DOBY PIERWSZA GODZINA KOLEJNE GODZINY
Kinoteatr „Jutrzenka”

ul. Spiżowa 4

Sala widowiskowa z zapleczem kuchennym

 

550 zł + media

 

550 zł + media

 

130 zł

 

80 zł

Dom Kultury „Gama”

ul. Chemików 39a

Sala widowiskowa

 

700 zł + media

 

550 zł + media

 

130 zł

 

80 zł

Dom Kultury „Gama”

ul. Chemików 39a

Sala kameralna

 

 

 

100 zł

 

80 zł

Dom Kultury „Triada”

ul. Jagiełły 1

Sala kameralna

 

 

 

100 zł

 

80 zł

Regionalne Centrum Kulturalno-Gospodarcze „Remiza”

Sala widowiskowa z zapleczem kuchennym

 

 

700 zł + media

 

 

550 zł + media

 

 

130 zł

 

 

80 zł

Regionalne Centrum Kulturalno-Gospodarcze „Remiza”

Sala kameralna

 

 

 

100 zł

 

80 zł

 1. Ustala się stawkę opłaty za wynajem sali przez instruktorów na prowadzone przez nich zajęcia z zakresu upowszechniania kultury oraz edukacyjne na 25 zł brutto za godzinę (stawka dotyczy wszystkich sal administrowanych przez BOK).
 2. Ustala się zwolnienie z opłat za wynajem dla:
  1. Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz jednostek podległych,
  2. Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bieruniu,
  3. organizacji pozarządowych działających na terenie Bierunia, w celu organizacji walnych zgromadzeń, bądź innych jednorazowych spotkań wynikających bezpośrednio ze statutu organizacji,
  4. w terminach niekolidujących z zajęciami prowadzonymi w obiekcie.
 1. Każdy Najemca, zobowiązany jest do:
  1. ponoszenia odpowiedzialność za powierzone mu pomieszczenia i sprzęt,
  2. użytkowania powierzonego mienia zgodnie z ich przeznaczeniem, uwzględniając przepisy BHP i p.poż.
  3. zdania pomieszczeń, sprzętu oraz terenu wokół obiektu w stanie czystym i uporządkowanym, zdatnym do natychmiastowego użytku,
  4. usunięcia z obiektu odpadów powstałych w czasie wynajmu lub pokrycia kosztów ich wywozu zgodnych z aktualną taryfą obowiązującą w Gminie Bieruń,
  5. niezwłocznej naprawy lub wymiany zniszczonego w trakcie najmu sprzętu.
 1. Traci moc Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.