Statut

Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Bieruński Ośrodek Kultury

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne, siedziba i teren działania

§ 1.1.  Bieruński Ośrodek Kultury może używać nazwy skróconej w brzmieniu "BOK".

2. BOK jest samorządową instytucją kultury powołaną uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu Nr VII/2/1991 z dnia 27 listopada 1991 r. działającą na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/2/1992 z dnia 15 maja 1992 r.

3. BOK posiada osobowość prawną i wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Organizatora.

4. Organizatorem dla BOK jest Gmina Bieruń.

5. Nadzór nad BOK sprawuje bezpośrednio Organizator.

6. Organizator zapewnia środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania placówek BOK.

§ 2.BOK działa na podstawie:

- uchwały o utworzeniu (Uchwała Rady Miejskiej w Bieruniu Nr VII/2/1991 r. z dnia 27 listopada 1991 r.)

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z póź. zm.)

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 862)

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574)

- regulaminu organizacyjnego,

- niniejszego statutu.

§ 3.1.  Siedziba BOK mieści się w Bieruniu.

2. BOK działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. BOK prowadzi działalność kulturalną w następujących obiektach:

- Kinoteatr „Jutrzenka” ul. Spiżowa 4, 43-150 Bieruń,

- Dom Kultury „Gama” ul. Chemików 39 A, 43-150 Bieruń,

- Dom Kultury „Remiza” ul. Remizowa 19, 43-155 Bieruń,

- Miejska  Biblioteka Publiczna nr 1 ul. Chemików 45, 43-150 Bieruń,

- Miejska  Biblioteka  Publiczna  nr 2 ul. Władysława Jagiełły 1, 43-155 Bieruń.

Rozdział 2.
Cele i zadania BOK

§ 4.BOK powołany jest do realizowania potrzeb mieszkańców Bierunia w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury.

§ 5.BOK realizuje cele poprzez:

- edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,

- popularyzację twórczości artystycznej,

- propagowanie folkloru i sztuki ludowej,

- rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

- prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej,

- promocję miasta i lokalnych twórców,

- upowszechnianie czytelnictwa, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

- obsługę użytkowników, udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

§ 6.1.  BOK może realizować inne zadania:

- produkować i organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie dzieł sztuki,

- prowadzić impresariat artystyczny,

- prowadzić działalność wydawniczą,

- świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne usługi z zakresu kultury,

- prowadzić ogniska artystyczne,

- wynajmować pomieszczenia placówek BOK,

- prowadzić działalność bibliograficzną, dokumentacyjną, edukacyjną i popularyzatorską,

- realizować inne zadania zgodne z celem działalności BOK.

2. BOK w realizacji swoich zadań może współpracować z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze kultury oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 7.1.  Instytucją zarządza Dyrektor, który reprezentuje BOK na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi BOK.

2. Organizację wewnętrzną BOK określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

3. Zasady udzielania pełnomocnictw i upoważnień przez Dyrektora określa Regulamin Organizacyjny BOK.

§ 8.1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Bierunia w oparciu o obowiązujące przepisy.

2. Dopuszcza się powołane zastępcy Dyrektora.

3. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor BOK, w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Bierunia.

§ 9.1.  Przy BOK może działać Rada Programowa będąca organem opiniodawczym i doradczym, powoływana i odwoływana przez Burmistrza Miasta Bierunia.

2. Rada składa się z od 3 do 9, członków powoływanych na 3-letnią Kadencję. Rada powołuje ze swojego składu Przewodniczącego.

3. Rada Programowa opiniuje co najmniej raz w roku działalność programową BOK.

4. Szczegółowy tryb pracy Rady Programowej określa uchwalony przez nią Regulamin.

5. Członkowie Rady Programowej pełnią swoje funkcje społecznie.

6. Kopie protokołów z posiedzeń Rady Programowej są przekazywane Burmistrzowi.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej BOK

§ 10.1.  BOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 862 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących ustaw.

2. Instytucja prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

3. BOK gospodaruje samodzielnie posiadanym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

4. Podstawą gospodarki finansowej BOK jest zatwierdzony przez Dyrektora roczny plan finansowy, sporządzany zgodnie z ustawą o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), z zachowaniem wysokości rocznej dotacji ustalonej w budżecie gminy.

5. Roczne sprawozdanie finansowe BOK podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Bierunia.

§ 11.Źródłami dochodów BOK są:

- środki przekazywane przez Gminę Bieruń w formie dotacji,

- przychody z prowadzonej działalności gospodarczej,

- przychody z prowadzonej działalności,

- środki z tytułu spadków i darowizn otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,

- odsetki od lokat bankowych,

- środki uzyskane z wynajmu pomieszczeń BOK,

- inne dopuszczalne prawem źródła finansowe.

§ 12.1.  BOK może prowadzić działalność gospodarczą, o ile ta działalność nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych BOK.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 13.Statut BOK nadaje Rada Miejska w Bieruniu.

§ 14.Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Bieruński Ośrodek Kultury
Pierwsza publikacja
Kondla Adam 2021-01-05 14:14
Aktualizacja publikacji
Kondla Adam 2022-04-22 07:55
Wytworzenie publikacji
Adam Kondla 2022-04-22 07:55
Zatwierdzenie
Joanna Lorenc 2022-04-22 07:55
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
54
do góry